Informacje o ogłoszeniu


Termin składania ofert: do dnia 18-06-2018

Numer ogłoszenia: 1114944

Status ogłoszenia: Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona
został dodany załącznik z umową świadczenia usługi Analizy i remarketingu.
Okres składania ofert został przedłużony do 18.06.2018 r. o godz. 16.00.
Adres spółki został zmieniony z Kwiatkowskiego 9 na Kwiatkowskiego 1

Miejsce i sposób składania ofert:
Elektronicznie na adres e-mail: michal.pilch@techylabs.pl W tytule Oferta dla 6/PO PW/2018.
Poprzez pocztę/kuriera na adres Zamawiającego
Techy Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Kwiatkowskiego1
37-450 Stalowa Wola
Termin składania ofert upływa w dniu 07.06.2018 r. o godz. 16.00.
W przypadku przesyłania oferty drogą pocztową/kurierem, liczy się data wpływu oferty na powyższy adres.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: michal.pilch@techylabs.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Michał Pilch - Prezes

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:+48 732 666 143

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest konsultacja i analiza zawartych informacji w systemie c-live
walidacji oraz rozwiązań rynkowych dla zagadnienia re-marketingu i zdiagnozowanie
najlepszego potencjału zarobkowego dla w.w systemu. Szacowana Wartość zamówienia : 60000 zł

Kategoria ogłoszenia: Usługi

Podkategoria ogłoszenia: Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia:
Województwo: podkarpackie
Powiat: stalowowolski
Miejscowość: Stalowa Wola

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
W związku z realizacją projektu „C-live Walidacja”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Poddziałanie 1.1.2 „Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej ” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Zamawiający poszukuje wykonawcy konsultingu w temacie re-marketingu.
Celem zamówienia jest pozyskanie informacji na temat re-marketingu na rynku polskim i analiza dotychczasowych rozwiązań oraz danych pozyskanych w skutek działania systemu na zaimplementowanych stronach klientów. Analiza będzie miała za cel określenie skuteczność proponowanych implementacji re-marketingowych w systemie C-live walidacji jak i weryfikacje proponowanego modelu biznesowego.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie analizy rynkowej oraz konsultacja i analiza związana z obecnie zebranych informacji/danych z systemu „c-live walidacja”(20GB) pod kątem re-marketingu. Opracowana analiza będzie stanowiła podstawę strategii re-marketingowej dla nowych i istniejących klientów C-live opartą na założeniach modelu biznesowego Technologii walidacyjnej c-live i firmy Techy Labs Sp z.o.o.
Analiza ma zawierać dostępne technologie oraz możliwości implementacji już istniejących na rynków rozwiązać i szacowany koszt wykorzystania tej technologii w założeniach biznesowych C-live walidacja.
W analizę C-live bazy wchodzi analiza odwiedzić, ruchów użytkownika na stronie, czas i kwestie wypełnianych formularzy, dodatkowe informacje na temat użytkownika, profile behawioralne itp.
Wykonawca ma za zadanie przeprowadzić konsultacje oraz szkolenie z dostępnych metody re-marketingu z zespołem Techy Labs aby dokładniej prze-analizować zagadnienie oraz bezpieczeństwo w zakresie wymagań systemu C-live walidacji i modelu zarobkowego.

Kod CPV: 72000000-5
Nazwa kodu CPV: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
Harmonogram realizacji zamówienia:
4x Wizyta w siedzibie Techy Labs Sp. z o.o. Druga połowa czerwca
Analiza 20gb zebranych danych w Systemie C-live walidacja – Pierwszy tydzień Lipca
Analiza gotowych rozwiązań dostępnych narzędzi - drugi tydzień lipca
Raport i rekomendacja proponowanych rozwiązań pierwszy tydzień sierpnia

Załączniki:
Załącznik 1, 2 i 3
Pytania i wyjaśnienia:
Umowa świadczenia usługi Analizy I re-marketingu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Podstawowe kryteria oceny ofert:

L.p. Kryterium Maksymalna ilość punktów
1 Cena brutto 100 punktów

Sposób oceny ofert i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty:
Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg. następującego wzoru:

Cena ofertowa brutto oferty najtańszej/Cena ofertowa brutto oferty badanej x 100 = ilość punktów

Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 100. Oceny dokonują osoby zaangażowane w realizację projektu tj. Prezes firmy

Zamawiający - Beneficjent

Michał Pilch
TECHY LAB SP. Z O.O.

Adres:
Eugeniusza Kwiatkowskiego 9/120
37-450 Stalowa Wola
podkarpackie, stalowowolski

Numer telefonu
732666143
NIP
8652565382
Tytuł projektu
C-live Walidacja
Numer projektu
POPW.01.01.02-18-0007/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte - Brak ofert

Made by Techy Labs Sp.z.o.o © Copyright 2018 All Rights Reserved