Informacje o ogłoszeniu


Termin składania ofert: do dnia 07-06-2018

Numer ogłoszenia: 1114765

Status ogłoszenia: Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert:
Elektronicznie na adres e-mail: michal.pilch@techylabs.pl W tytule Oferta dla 6/PO PW/2018.
Poprzez pocztę/kuriera na adres Zamawiającego
Techy Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Kwiatkowskiego1
37-450 Stalowa Wola
Termin składania ofert upływa w dniu 07.06.2018 r. o godz. 16.00.
W przypadku przesyłania oferty drogą pocztową/kurierem, liczy się data wpływu oferty na powyższy adres.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: michal.pilch@techylabs.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Michał Pilch - Prezes

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:+48 732 666 143

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup bazy danych wraz z danymi kontaktowymi osób zainteresowanych usługami bankowymi i ubezpieczeniowymi które wyraziły zgodę na otrzymywanie ofert handlowych i przechowywanie danych osobowych. Szacowana Wartość zamówienia : 101000zł brutto

Kategoria ogłoszenia: Usługi

Podkategoria ogłoszenia: Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia:
Województwo: podkarpackie
Powiat: stalowowolski
Miejscowość: Stalowa Wola

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
W związku z realizacją projektu „C-live Walidacja”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Poddziałanie 1.1.2 „Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej ” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Zamawiający poszukuje wykonawcy usługi dot. pozyskania bazy danych kontaktów konsumentów bankowych i ubezpieczeniowych.
Celem zamówienia jest pozyskanie bazy danych, która posiada dane kontaktowe konsumentów, produktów i usług ubezpieczeniowych i bankowych. Dane te zostaną wykorzystane podczas realizacji projektu.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup bazy danych konsumentów bankowych i ubezpieczeniowych
1. Wymagane dane dotyczące konsumenta:
a. Imię Nazwisko
b. Numer Kontaktowy
c. Email
d. Adres zamieszkania, Kod pocztowy
e. Kategoria(Ubezpieczenia, Kredyty, konto bankowe, karta kredytowa)
f. Adres IP, TimeStamp zapisu, Strona www. pochodzenia zapisu
2. Wielkość bazy danych – 160 000 unikalnych i zweryfikowanych pozytywnie danych przez C-live Walidacje.
3.Konsument wyraził zgodzę na otrzymywanie ofert handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną
4. Informacje dodatkowe:
a. minimum 90% danych muszą posiadać aktywny numer telefonu i email
b. Dane nie mogą być starsze niż 6 miesięcy
c. Konsument wyraził zgodzone na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dane w postaci elektronicznej za pośrednictwem bezpiecznego API według struktury uzgodnionej przez strony.

Kod CPV: 72320000-4
Nazwa kodu CPV: Usługi bazy danych
Harmonogram realizacji zamówienia:
Dostawa danych musi odbyć się w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe - bazy danych zał.1
Zapytanie ofertowe - bazy danych zał.2
Zapytanie ofertowe - bazy danych zał.3

Pytania i wyjaśnienia:
Brak pytań i wyjaśnień

Potencjał techniczny
Możliwość wysłania danych osobowych za pośrednictwem REST API

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, dostarczyć przez e-mail w formie elektronicznej (dopuszczalna forma – skan PDF) bądź dostarczyć osobiście lub pocztowo w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana przez Zamwiającego zobowiązany jest w przypadku, gdyby uprzednio składał ofertę w wersji elektronicznej do dostarczenia oryginału oferty osobiście. Okres związania ofertą wynosi 21 dni kalendarzowych.
Wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć do oferty:
Aktualny odpis z KRS,
Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1,
Wypełniona tabela potwierdzająca spełnienie kryteriów wymagania bazy danych stanowiąca Załącznik nr 2,
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych zamawiającego z wykonawcą stanowiące Załącznik nr 3,

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Podstawowe kryteria oceny ofert:

L.p. Kryterium Maksymalna ilość punktów
1 Cena brutto 40 punktów
2 Pomyślna weryfikacja jakości danych 20 punktów
3. Spełnione wymagania bazy danych 40 punktów

Sposób oceny ofert i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty:
Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg. następującego wzoru:

Cena ofertowa brutto oferty najtańszej/Cena ofertowa brutto oferty badanej x 40 = ilość punktów

Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 100. Oceny dokonują osoby zaangażowane w realizację projektu tj. Prezes firmy oraz osoba zajmująca się programowaniem

Zamawiający - Beneficjent

Michał Pilch
TECHY LAB SP. Z O.O.

Adres:
Eugeniusza Kwiatkowskiego 9/120
37-450 Stalowa Wola
podkarpackie, stalowowolski

Numer telefonu
732666143
NIP
8652565382
Tytuł projektu
C-live Walidacja
Numer projektu
POPW.01.01.02-18-0007/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Target Leads LTD
Queens House
200 Lower High Street
Watford
WD17 3EH

Data otrzymania oferty: 30 MAJ 2018
Cenna: 80 200 zł

Made by Techy Labs Sp.z.o.o © Copyright 2018 All Rights Reserved