Informacje o ogłoszeniu


Termin składania ofert: do dnia 07-06-2018

Numer ogłoszenia: 1114806

Status ogłoszenia: Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert:
Elektronicznie na adres e-mail: michal.pilch@techylabs.pl W tytule Oferta dla 6/PO PW/2018.
Poprzez pocztę/kuriera na adres Zamawiającego
Techy Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Kwiatkowskiego1
37-450 Stalowa Wola
Termin składania ofert upływa w dniu 07.06.2018 r. o godz. 16.00.
W przypadku przesyłania oferty drogą pocztową/kurierem, liczy się data wpływu oferty na powyższy adres.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: michal.pilch@techylabs.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Michał Pilch - Prezes

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:+48 732 666 143

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Niniejsze zamówienie obejmować będzie działania informacyjne i promujące
Promocja w magazynach i Portalach internetowych, Facebook, Google. Przekładających się na 10 tyś unikalnych zapisów na Stronie Rejestracyjnej.
- przygotowania artykułów i informacji prasowych;
- przygotowania plakatów promujących;
- opracowania strony strony rejestracyjnej osób zainteresowanych.
- przygotowania tablic informacyjnych i pamiątkowych;
- przygotowania i emisji kampanii marketingowej na google oraz facebook. Szacowana Wartość zamówienia : 69300 zł

Kategoria ogłoszenia: Usługi

Podkategoria ogłoszenia: Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia:
Województwo: podkarpackie
Powiat: stalowowolski
Miejscowość: Stalowa Wola

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
W związku z realizacją projektu „C-live Walidacja”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Poddziałanie 1.1.2
„Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej ” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
Celem zamówienia jest promocja i zebranie listy kontaktowej osób zainteresowanych Systemu autorskiego C-live walidacja w magazynach jak np: poświęconym biznesmenom jak HBR(Harvard Business Review)
Promocja powinna obejmować:
1. Artykuły sponsorowane na blogach oraz magazynach poświęconych nowym technologią/ innowacyjności
2. Google Adwords
3. Facebook reklama

Działania promocyjne muszą dostarczyć około 10 tysięcy unikalnych zapisów na uprzednio przygotowaną stronę promocyjną/Landing Page. Osoby zapisujące muszą wykazać zainteresowanie produktem i nie być kierowane za pośrednictwem Ko-rejestracji (Konkursów) lub promocji nie związanych z produktem.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia promocja jest artykułu promocyjnego w dobrze rozpoznawalnej magazynie jak HBR(Harvard Business Review)
Przygotowanie Materiałów promujących Landing Page/Strona promocyjna z formą złożoną z Imie nazwisko, Email, telefon oraz grafik(banerów, zdjeć i itp)
Kampania na google Adwords (min 3000 zapisów na stronie promocyjnej)
Kampania na facebook ( min 3000 zapisów na stronie promocyjnej)
Kampania reklamowa na portalach internetowych oraz magazynach poświęconych innowacji i technologi lub kredytach/ubezpieczeniach(min 1000 zapisów na stronie promocyjnej)

Kod CPV: 79340000-9
Nazwa kodu CPV: Usługi reklamowe i marketingowe
Harmonogram realizacji zamówienia:
1.Przygotowanie Strony promocyjnej (Landing Page) – pierwsza połowa czerwca
2. Przygotowanie Kampanii reklamowej w magazynie Druga połowa czerwca
3.Pzygotowanie listy z proponowanymi Portalami/magazynami i potencjalny zasięg i konwencji – Pierwsza połowa Lipca
4.Przygotowanie Kampanii Marketingowej Dla google i Facebook – Pierwsza połowa lipca
5. Rozpoczęcie działań promocyjnych w magazynach oraz google i facebook – druga połowa lipca

Załączniki:
Załącznik 1, 2 i 3
Pytania i wyjaśnienia:
Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Podstawowe kryteria oceny ofert:

L.p. Kryterium Maksymalna ilość punktów
1 Cena brutto 40 punktów
2 50% więcej pozyskanych leadów (Zapisów na stronę promocyjną) 20 punktów
3. 100% więcej pozyskanych leadów (Zapisów na stronę promocyjną) 40 punktów

Sposób oceny ofert i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty:
Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg. następującego wzoru:

Cena ofertowa brutto oferty najtańszej/Cena ofertowa brutto oferty badanej x 40 = ilość punktów

Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 80. Oceny dokonują osoby zaangażowane w realizację projektu tj. Prezes firmy

Zamawiający - Beneficjent

Michał Pilch
TECHY LAB SP. Z O.O.

Adres:
Eugeniusza Kwiatkowskiego 9/120
37-450 Stalowa Wola
podkarpackie, stalowowolski

Numer telefonu
732666143
NIP
8652565382
Tytuł projektu
C-live Walidacja
Numer projektu
POPW.01.01.02-18-0007/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte - Brak ofert

Made by Techy Labs Sp.z.o.o © Copyright 2018 All Rights Reserved