Informacje o ogłoszeniu


Termin składania ofert: do dnia 27-08-2018

Numer ogłoszenia: 1131857

Status ogłoszenia: Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert:
Elektronicznie na adres e-mail: michal.pilch@techylabs.pl W tytule Oferta dla 6/PO PW/2018.
Poprzez pocztę/kuriera na adres Zamawiającego
Techy Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Kwiatkowskiego1
37-450 Stalowa Wola
Termin składania ofert upływa w dniu 27.08 2018 r. o godz. 16.00.
W przypadku przesyłania oferty drogą pocztową/kurierem, liczy się data wpływu oferty na powyższy adres.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: michal.pilch@techylabs.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Michał Pilch - Prezes

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:+48 732 666 143

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Zamawiający przewiduje wykonanie prac graficznych obejmujących: Zaprojektowanie oraz dopasowywanie form rejestracyjnych do wymaganych standardów naszych klientów oraz tworzenie grafik i infografiki, prezentacje, bannerów reklamowych, Landing Page-ów(Stron rejestracyjnych) przygotowanie plików do druku lub publikacji, przygotowanie katalogów i publikacji, a także retusz zdjęć. Szacowana Wartość zamówienia : 56000zł

Kategoria ogłoszenia: Usługi

Podkategoria ogłoszenia: Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia:
Województwo: podkarpackie
Powiat: stalowowolski
Miejscowość: Stalowa Wola

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest przygotowanie wizualne oraz wprowadzenie przygotowanych stron rejestracyjnych do systemu C-live Walidacja oraz podłączonych stron naszych klientów. Pozostałe grafiki będą wykorzystywane przez zamawiającego do bieżącej promocji projektu, a także jako źródło informacji dla naszych klientów.

Przedmiot zamówienia
Zamawiaczy przewiduje wykonanie prac graficznych obejmujących:
Zaprojektowanie oraz dopasowywanie form rejestracyjnych do wymaganych standardów naszych klientów oraz tworzenie grafik i infografiki, prezentacje, bannerów reklamowych, Landing Page-ów(Stron rejestracyjnych) przygotowanie plików do druku lub publikacji, przygotowanie katalogów i publikacji, a także retusz zdjęć.
W zamówienie wchodzi:
1. Landing Page(Stron Rejestracyjnych) - 50 sztuk
2. Retusz zdjęć/screenshotów i przygotowanie ich do publikacji – 20 sztuk
3. Przygotowanie Projektów graficznych ulotek – 20 sztuk
4. Przygotowanie profesjonalnej prezentacji (30 slajdów)
5. Przygotowanie banerów i materiałów reklamowych do emisji w Internecie – 40 sztuk
6. Inne prace graficzne min 350 godzin
7. Omówienie zapotrzebowań oraz konsultacje związane z zamówieniem/zmianami i poprawkami będzie się odbywało w siedzibie spółki Techy Labs.

Kod CPV: 79822500-7
Nazwa kodu CPV: Usługi projektów graficznych
Harmonogram realizacji zamówienia:
Usługa będzie realizowana wg zapotrzebowania zgłaszanego przez Zamawiającego od dnia podpisania umowy do 30 września 2019 roku lub do momentu zrealizowania przedmiotu zamówienia, w zależności, która z w/w okoliczności zajdzie jako pierwsza. W przypadku niewykorzystania środków zarezerwowanych na realizację zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia współpracy o kolejne 6 miesięcy.
Załączniki:
Załącznik 1, 2 i 3
Pytania i wyjaśnienia:
Pytania i wyjaśnienia

Dodatkowe warunki
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nanoszenia nieodpłatnych zmian w projektach przedstawionych przez Wykonawcę. Wykonawca zastosuje wszystkie ww. uwagi.

Wykonawca kupuje oraz ponosi opłaty za zdjęcia/grafiki wybranych przez zamawiającego z serwisu Adobe Stock wykorzystanych w produkcji materiałów promocyjnych.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do materiałów informacyjno-promocyjnych powstających w ramach zamówienia w szczególności w następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania materiałów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy materiału, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których materiał utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, dostarczyć przez e-mail w formie elektronicznej (dopuszczalna forma – skan PDF) bądź dostarczyć osobiście lub pocztowa w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
2) Oferent, którego oferta zostanie wybrana przez Zmawiającego zobowiązany jest w przypadku, gdyby uprzednio składał ofertę w wersji elektronicznej do dostarczenia oryginału oferty osobiście. Okres związania ofertą wynosi 21 dni kalendarzowych.
3) Wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć do oferty:
a. Aktualny odpis z KRS albo ceidg,
b. Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1,
c. Wypełniona tabela potwierdzająca spełnienie kryteriów technicznych stanowiąca Załącznik nr 2,
d. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych zamawiającego z wykonawcą stanowiące Załącznik nr 3
4) Listę osób biorący udział w dostarczeniu zamówienia
5) Portfolio wykonanych prac

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Podstawowe kryteria oceny ofert:

L.p. Kryterium Maksymalna ilość punktów
1 Cena brutto 60 punktów
2.Dodatkowe godziny na inne prace graficzne 40 punktów

Sposób oceny ofert i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty:

1) Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg. następującego wzoru:
Cena ofertowa brutto oferty najtańszej/Cena ofertowa brutto oferty badanej x 60 = ilość punktów

2) Punkty za kryterium dodatkowe godziny zostaną przyznane za każde dodatkowe 30 godzin (+10 pkt.) na "inne prace graficzne".

Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 100.
Oceny dokonują osoby zaangażowane w realizację projektu tj. Prezes firmy

Wykluczenia
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeżeli:
o jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem dotyczącym poprawiania omyłek,
o jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
o Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
o Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
o do oferty nie został dołączony którykolwiek z załaczników

Zamawiający - Beneficjent

Michał Pilch
TECHY LAB SP. Z O.O.

Adres:
Eugeniusza Kwiatkowskiego 9/120
37-450 Stalowa Wola
podkarpackie, stalowowolski

Numer telefonu
732666143
NIP
8652565382
Tytuł projektu
C-live Walidacja
Numer projektu
POPW.01.01.02-18-0007/17-00

Made by Techy Labs Sp.z.o.o © Copyright 2018 All Rights Reserved