Informacje o ogłoszeniu


Termin składania ofert: do dnia 30-08-2018

Numer ogłoszenia: 1132602

Status ogłoszenia: Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert:
Elektronicznie na adres e-mail: michal.pilch@techylabs.pl W tytule Oferta dla 6/PO PW/2018.
Poprzez pocztę/kuriera na adres Zamawiającego
Techy Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Kwiatkowskiego1
37-450 Stalowa Wola
Termin składania ofert upływa w dniu 30.08 2018 r.
W przypadku przesyłania oferty drogą pocztową/kurierem, liczy się data wpływu oferty na powyższy adres.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: michal.pilch@techylabs.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Michał Pilch - Prezes

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:+48 732 666 143

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zapytania jest obsługa księgowa i rozliczań dotacji z PARP Szacowana Wartość zamówienia : 24 950zł

Kategoria ogłoszenia: Usługi

Podkategoria ogłoszenia: Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia:
Województwo: podkarpackie
Powiat: stalowowolski
Miejscowość: Stalowa Wola

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie najlepszej oferty na świadczenie usług księgowych wraz z rozliczeniem Dofinansowania plus wypełniania wniosków o płatność.

Przedmiot zamówienia
Świadczenie usług księgowych na okres (31.08.2018 do 31.05.2019) przewiduje się w dniach od poniedziałku do piątku z zastrzeżeniem, że w razie konieczności i przy deklaracji ze strony Wykonawcy składającego ofertę usługi będą świadczone w sobotę.
Zakres usług obejmować będzie m.in.:
- prowadzenie polityki rachunkowości i planu kont
- prowadzenie rozliczeń w ramach Dofinansowania
- weryfikacja prowadzonej dokumentacji księgowej oraz analiza i weryfikacja dokumentów księgowych za rok 2017;
- przygotowanie pism, wniosków i wyjaśnień do Urzędu Skarbowego, ZUS, JST, itp.;
- rozliczenia podatkowe (PIT, VAT, CIT, podatek od nieruchomości, inne podatki i opłaty);
- prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie płac;
- przygotowanie sprawozdań finansowych;
- rachunkowe wyodrębnianie działalności odpłatnej i nieodpłatnej;
- rozliczanie dotacji, zaciągniętych kredytów lub pożyczek, windykacji należności.
-Przygotowanie dokumentacji oraz Składanie Wniosków o Płatności w systemie SL2014

Kod CPV: 79211100-7
Nazwa kodu CPV: Usługi księgowania
Harmonogram realizacji zamówienia:
Rozpoczęcie współpracy 31.08.2018 do 31.05.2019
Załączniki:
Załącznik 1, 2 i 3
Pytania i wyjaśnienia:
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Doradca/osoba realizująca zamówienie posiada uprawnienia doradcy podatkowego (wpis na listę doradców podatkowych)

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, dostarczyć przez e-mail w formie elektronicznej (dopuszczalna forma – skan PDF) bądź dostarczyć osobiście lub pocztowa w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
2) Oferent, którego oferta zostanie wybrana przez Zmawiającego zobowiązany jest w przypadku, gdyby uprzednio składał ofertę w wersji elektronicznej do dostarczenia oryginału oferty osobiście. Okres związania ofertą wynosi 21 dni kalendarzowych.
3) Wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć do oferty:
a. Aktualny odpis z KRS albo ceidg,
b. Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1,
c. Wypełniona tabela potwierdzająca spełnienie kryteriów technicznych stanowiąca Załącznik nr 2,
d. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych zamawiającego z wykonawcą stanowiące Załącznik nr 3
4) Listę osób biorący udział w dostarczeniu zamówienia
5) dokumenty poświadczające uprawnienia doradcy podatkowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Podstawowe kryteria oceny ofert:

L.p. Kryterium Maksymalna ilość punktów
1 Cena brutto 100 punktów

Sposób oceny ofert i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty:

1) Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg. następującego wzoru:
Cena ofertowa brutto oferty najtańszej/Cena ofertowa brutto oferty badanej x 100 = ilość punktów

Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 100.
Oceny dokonują osoby zaangażowane w realizację projektu tj. Prezes firmy

Wykluczenia
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeżeli:
o jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem dotyczącym poprawiania omyłek,
o jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
o Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
o do oferty nie został dołączony którykolwiek wymaganych załączników

Zamawiający - Beneficjent

Michał Pilch
TECHY LAB SP. Z O.O.

Adres:
Eugeniusza Kwiatkowskiego 9/120
37-450 Stalowa Wola
podkarpackie, stalowowolski

Numer telefonu
732666143
NIP
8652565382
Tytuł projektu
C-live Walidacja
Numer projektu
POPW.01.01.02-18-0007/17-00

Made by Techy Labs Sp.z.o.o © Copyright 2018 All Rights Reserved