Informacje o ogłoszeniu


Termin składania ofert: do dnia 14-06-2018

Numer ogłoszenia: 1114774

Status ogłoszenia: Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona
Zmiany zostały naniesione w ocenie oferty, doprecyzowaliśmy liczenie punktów z lepszymi specyfikacjami. Biorąc pod uwagę następująca zmianę składanie ofert zostało przedłożone o kolejne 7 dni.

Nowy termin składania ofert upływa w dniu 14.06 2018 r. o godz. 16.00.

Miejsce i sposób składania ofert:
Elektronicznie na adres e-mail: michal.pilch@techylabs.pl W tytule Oferta dla 6/PO PW/2018.
Poprzez pocztę/kuriera na adres Zamawiającego
Techy Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Kwiatkowskiego1
37-450 Stalowa Wola
Termin składania ofert upływa w dniu 07.06.2018 r. o godz. 16.00.
W przypadku przesyłania oferty drogą pocztową/kurierem, liczy się data wpływu oferty na powyższy adres.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: michal.pilch@techylabs.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Michał Pilch - Prezes

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:+48 732 666 143

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup Serwerów i Firewalli o wysokich specyfikacjach do utrzymania bardzo wymagającego systemu i analizy danych. Szacowana Wartość zamówienia : 120 000zł

Kategoria ogłoszenia: Dostawy

Podkategoria ogłoszenia: Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia:
Województwo: podkarpackie
Powiat: stalowowolski
Miejscowość: Stalowa Wola

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
W związku z realizacją projektu „C-live Walidacja”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Poddziałanie 1.1.2 „Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej ” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Zamawiający poszukuje wykonawcy usługi dot. Zakupu dwóch Serwerów Celem zamówienia zwiększenie mocy obliczeniowej dotychczasowego systemu i usprawnienie prędkości zapytań/odp serwerowych. Serwery te zostaną wykorzystane podczas realizacji projektu.

Przedmiot zamówienia
W ramach realizacji ww. projektu, Spółka Techy Labs planuje zakup sześciu serwerów. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego sześciu serwerów spełniających określone wymagania techiniczne.

- zainstalowane dwa procesory serii E5 co najmniej 10 rdzeniowe
- zainstalowany minimum 256GB RAM DDR4 ECC
- użyte formaty dysków 2.5 lub 3.5 cala (zainstalowane 16x 900GB SAS HDD (dyski muszą być z serii przeznaczonych do pracy ciągłej))
- minimalna ilość kieszeni: 16
- RAID HW 0, 1, 5, 10
- wymagany interfejs sieciowy 4x1G
- minimum 2x USB
- konsola zdalnego zarządzania (np. IPMI)
- dwa retundantne zasilacze hotswap
- dodatkowo port VGA
- 2 lata gwarancji door2door

Kod CPV: 48820000-2
Nazwa kodu CPV: Serwery
Harmonogram realizacji zamówienia:
1. Wyłonienie dostawcy - I połowa czerwca 2018 r.
2. Podpisanie umowy – II połowa czerwca 2018 r.
3. Dostawa serwerów do Zamawiającego – II połowa października 2018 r.

Załączniki:
Załącznik 1, 2 i 3
Pytania i wyjaśnienia:
Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, dostarczyć przez e-mail w formie elektronicznej (dopuszczalna forma – skan PDF) bądź dostarczyć osobiście lub pocztowo w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
2) Oferent, którego oferta zostanie wybrana przez Zamwiającego zobowiązany jest w przypadku, gdyby uprzednio składał ofertę w wersji elektronicznej do dostarczenia oryginału oferty osobiście. Okres związania ofertą wynosi 21 dni kalendarzowych.
3) Wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć do oferty:
a. Aktualny odpis z KRS,
b. Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1,
c. Wypełniona tabela potwierdzająca spełnienie kryteriów technicznych stanowiąca Załącznik nr 2,
d. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych zamawiającego z wykonawcą stanowiące Załącznik nr 3,

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
L.p. Kryterium Maksymalna ilość punktów
1 Cena brutto 40 punktów
2 Specyfikacja techniczna sprzętu 40 punktow

2. Sposób oceny ofert i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty:
1) Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg. następującego wzoru:
Cena ofertowa brutto oferty najtańszej

x 40 = ilość punktów
Cena ofertowa brutto oferty badanej

2) Punkty za kryterium „specyfikacja techniczna sprzętu zostaną przyznane z założeniem, że serwery spełniające minimalne wymagania ujęte w pkt IV zostać mogą przyznane maksymalne 20 pkt. W odniesieniu do serwerów, których specyfikacja przekracza określone minimum może zostać przyznane dodatkowe 20 pkt określone poniżej:
- za dwa procesory dual cpu (+5 pkt.),
- za każde 64 GB RAM dodatkowe (+2 pkt.),
- dyski sas 15 k (+ 5pkt).

Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 80. Oceny dokonują osoby zaangażowane w realizację projektu tj. Prezes firmy oraz osoba zajmująca się programowaniem

Zamawiający - Beneficjent

Michał Pilch
TECHY LAB SP. Z O.O.

Adres:
Eugeniusza Kwiatkowskiego 9/120
37-450 Stalowa Wola
podkarpackie, stalowowolski

Numer telefonu
732666143
NIP
8652565382
Tytuł projektu
C-live Walidacja
Numer projektu
POPW.01.01.02-18-0007/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ROOTPAY Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Wycena: 127500 zł
Data Oferty: 13/06/2018

Made by Techy Labs Sp.z.o.o © Copyright 2018 All Rights Reserved